5 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

روسای هیئت منصفه روسیه از طرف نونبرگ، عضو شورای سابق Trump، می شنود

واشنگتن رویترز، عضو کمیته مبارزه با سانسور دونالد تامپس که در شهادت در مورد تحقیق در مورد دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016، در دادگاه فدرال در واشنگتن روز جمعه به عنوان بخشی از دادسرای ویژه رابرت موئلر، مورد بررسی قرار گرفت، نونبرگ به خبرنگاران هیچ نظری نداشت همانطور که او در دادگاه فدرال وارد شد جز اینکه می گوید پس از اینکه شاهد حضور هیئت منصفه بزرگش، شهادت نانبرگ توسط هیئت داوران بزرگ فدرال مورد احترام قرار گرفت، اما در روز دوشنبه در سیرک تلویزیونی روز دوشنبه، او این نظم را حتی در معرض خطر نادیده گرفت