3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

شواهد ستاره های شناخته شده جهان که شناسایی شده اند

WASHINGTON رویترز آنتن های رادیویی زمینی در غرب استرالیا که شبیه به یک میز ناهار خوری است، شواهدی از اولین ستارگان شناخته شده را کشف کرده است که یک ستاره نوزاد را در تاریکی پوشانده است که پس از شکل گیری آن در «بیگ بنگ» به نمایش گذاشته شده است. هنرمندانی که چگونه اولین ستارگان در جهان ممکن است در این تصویر انتزاعی تحویل داده شده توسط Reuters در تاریخ 27 فوریه 2018 نگاهی بیندازد. از سوی REUTERS دانشمندان در روز چهارشنبه گفتند که سیگنال های گاز سمی گاز هیدروژنی که توسط دستگاه نشان داده شده است حضور ستارگان را حدود 180 میلیون سال